Член 1 ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите условия регламентират търговските отношения между „Софиана“ ООД, наричана по-долу „Продавач“ от една страна и физическо или юридическо лице, наричан по-долу „Купувач“ от друга по отношение на продажбата и доставката на изделия от пълната номенклатура на производителите Паркер-Льогри, Паркер-Орига, Баумер Бурдон Хаени, Мерт, Коболд и други.

2. Тези условия имат предимство пред и анулират всички други условия, които се отнасят за стоките от конкретната поръчка и могат да бъдат предложени от продавача при взаимодействието му с купувача.

3. Продавачът не се счита задължен от каквито и да са стандартни или писмени условия, съдържащи се в документи на купувача, освен ако продавачът писмено е потвърдил съгласието си с тях.

Член 2 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДАВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Техническите данни за предлаганите от Продавача изделия могат да бъдат намерени на сайта на Продавача, раздел „Продукти“ и на сайтовете на производителите. Производителите си запазват правото да ги изменят с цел подобряване.

2. Всички технически документи, дадени на Купувача остават собственост на Продавача. Купувачът поема отговорността да не ги използва по начин, който може да накърни правото на индустриална или интелектуална собственост на производителя.

3. Моделите, размерите и инструментите, създадени от производителя по заявка на Купувача се ползват от същата защита, освен когато от страна на Продавача е договорирано писмено друго.

Член 3 ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

1. В офертата е посочен срока на валидност. Продавачът има право да измени или да анулира съдържанието й до получаване на писмено потвърждаване от купувача.

2. Офертата, потвърдена писмено от Купувача в срока на валидност и общите условия на продажбите, има силата на договор между страните.

3. Поръчката се счита за валидна и договорирана след като се приеме от страна на Продавача и Купувачът заплати предвидения в офертата аванс. При анулиране на поръчката от Купувача, авансът, както и пълното заплащане на сумата за изпълнената вече част остават в полза на Продавача.

4. След приемане и потвърждаване на поръчката, всяка промяна трябва да бъде писмено съгласувана между двете страни. Сроковете за изпълнение се променят и уточняват допълнително при всяко искане за изменение.

5. Очевидни грешки, като печатни, правописни, калкулативни и аритметични, не са обвързващи за Продавача и не са основание Купувача да предявява претенции за обезщетение.

Член 4 ЦЕНИ

1. Предложените в офертата цени са съобразени с ценоразписа на Продавача и поръчаното по всяка позиция количество.

2. Предложените цени са в сила за срока на валидност на офертата, ако до срока на доставка не настъпят резки промени на заплати, цени на използваните материали и енергия, на данъци и мита или не се налагат оскъпяващи изменения на конструкцията или на методите на проверка и изпитване, поискани от купувача след приемане на офертата. В последния случай Продавачът си запазва правото да измени цените, което писмено съобщава на Купувача.

3. Цените включват транспортни такси и опаковки и са франко офис на Продавача. Те са калкулирани нето (без ДДС) и не предвиждат други отстъпки. Те заедно с ДДС трябва да бъдат платени спрямо условията на плащане, договорени с Купувача.

Член 5 СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

1. Сроковете за доставка, записани в офертата, текат след писмено потвърждение.

2. Продаваните от Продавача или от негов дистрибутор изделия се предоставят на Купувача в наши или на дистрибуторите ни офиси. Прехвърлянето на рисковете върху Купувача се извършва в момента, в който последния се счита вече за собственик.

3. Транспортът от офисите се извършва за сметка и при риск на купувача.

4. Закъсненията на експедицията или доставката не променят условията за прехвърляне на рисковете.

5. Правилата за предоставяне на стоката на Купувача не се променят, ако експедицията се извършва франко друга договорена територия или когато Продавачът се е съгласил да извърши експедицията и да осигури транспорта за сметка на Купувача.

6. Сроковете за изпълнение на поръчка се приемат от Продавача, ако са налице следните условия: – клиентът е спазил и приел условията за плащане – навременно представяне на техническите спесификации, ако са необходими – липса на закъснения в подготвителните проучвания и действия – липса на форс мажорни случаи, на социални, политически, икономически и технически събития, които усложняват работата на производителите и снабдяването им с компоненти, енергия и суровини.

7. Транспортната опаковка се определя и извършва от Продавача. Тя е включена в посочената цена на изделията.

8. Закъсненията на доставката не е причина за анулиране, нито промяна на договора, ако не е уговорено друго. Наказателни клаузи от търговски документи на Купувача не могат да бъдат противопоставяни при спор.

Член 6 ЗАПЛАЩАНЕ

1. Фактурите се изплащат веднага при предоставяне на доставката. Всяко пресрочване е неспазване на уговорените срокове и се изисква неустойка, освен ако не е предварително писмено договорен друг срок на плащане.

2. За неизплатените суми се дължи неустойка равна на текущия основен лихвен процент на БНБ, увеличен с пет пункта, считано от деня на неспазване на падежа.

3. Фактурираните стоки могат да бъдат получени от Купувача само след изплащане в брой или след предоставяне потвърдено от Банката нареждане, че сумата е преведена по сметката на продавача, освен ако не е предварително писмено договорен друг срок на плащане.

4. При заплащане на доставката в брой купувачът получава 2 (два)% отстъпка от цената на договора.

5. Доставените стоки в местата записани в офертата остават собственост на Продавача до пълното им изплащане. Въпреки това купувачът се счита за съхранител и пазител на доставените за него стоки.

6. Изплащането на доставената стока при договорен падеж, води до разрешение за нейната продажба. Когато доставената от Продавача и неплатена от Купувача стока не може да бъде отличена от идентичните продукти на производителя в магазина, доставени и платени преди това, собствеността се разпростира върху количеството стока равно на това, което не е платено и което остава на съхранение в магазините до пълното изплащане.

Член 7 ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА СЛЕД ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО КУПУВАЧА

Тъй като транспортът е за сметка на купувача, той трябва да проверява пратката при нейното пристигане и да формулира в законния срок своите забележки към транспортьора.

Член 8 ГАРАНЦИИ

Продавачът дава гаранция на своите изделия според условията, предвидени в закона, практиката и съдопроизводството, като:

1. Гаранцията важи само за изделия, които правомерно са станали собственост на Купувача;

2. Тя се прилага само върху изделия, произведени изцяло от споменатите производители и продадени от Продавача. Тя не е валидна пред трета страна за изделия или компоненти, които се използват като компоненти от Купувача в собственото му производство;

3. Тя се изключва, когато изделията се използват при условия, непредвидени или неприемливи от нас или при недостатъчно спазване на условията за сигурност;

4. Гаранцията се отнася до скритите дефекти. В случаите на явни недостатъци, дефектиралите изделия се заменят по реда на чл. 9, като подлежат на проверка за наличието на дефекта.

5. Тъй като нашите клиенти са професионалисти, скритият дефект е трудно откриваем или неустановим при задължителната проверка направена от Купувача преди употребата на изделието. Не се счита за скрит дефект недостатък на проектирането, тъй като се приема, че Купувачът е получил предварително цялата техническа информация относно изделието.

6. Гаранциите не се отнасят за случаите на поражения от специални приложения или при погрешен монтаж на нашите изделия от страна на Купувача или трети лица.

7. Гаранцията се ограничава със замяната или поправката на дефектиралите изделия. Тя не включва преките или косвени последици от повредата и по-специално щетите, дължащи се на изтичане на флуиди. Тя не включва монтажа и демонтажа на изделието.

8. Гаранцията се ограничава за първите дванадесет месеца от доставката на изделието. Препоръчва се на Купувача да използва изделията ни най-късно до три месеца след тяхната доставка. Купувачът трябва да докаже началото на използването.

9. Не се гарантира производствен резултат от приложение на нашите изделия.

10. Гаранцията спира да важи, ако Купувачът не е предупредил Продавача в срок от седем дни след откриване на дефекта. Той трябва да докаже деня на откриването.

11. Гаранцията не се отнася: – за дефекти, причинени от нормално за периода износване; – за изделия, които са били подложени на каквато и да е поправка или замени; – на изделията извън условията на експлоатацията или при приложение извън предвиденото в каталога; – в случаите на поправена, заличена или отстранена табелка на производителя.

Член 9 РЕКЛАМАЦИИ

1. Всяка рекламация поради явен дефект, трябва да бъде изпратена до Продавача в срок до седем дни от получаването на съответната пратка. Връщането е за сметка на Купувача.

2. Дефектните изделия трябва да се идентифицират правилно, да се опаковат и да се изпратят на Продавача придружени с пълна информация за вида на дефекта, работните условия и приложението.

3. Единствено Продавачът има правото да реши дали да поправи или замени рекламираните изделия.

4. Поправката или подмяната, ако Продавачът е потвърдил рекламацията, се извършва безплатно.

5. В случай, че Продавачът не е в състояние да поправи или замени дефектиралите изделия в разумен срок, той се задължава да възстанови заплатената за споменатите изделия сума, като кредитира купувача.

Член 10 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на настоящите общи условия Купувачът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавача и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги и др., за целите на изпълнението на продажба и доставка на поръчана стока, кандидатстване за работа, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Продавача, както и целите на обработката и използването им.

Член 11 РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

В случаите на спор, който не може да се разреши доброволно между страните, се предвижда своевременно обръщане за решение към компетентния български съд.